Informacja

 


 

Dla publicznych placówek oświatowych i jednostek budżetowych wystawiamy również faktury VAT z odroczonym terminem płatności.

 


 

Klauzula RODO


KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Internetowa Firma Handlowa A-FIRMA-CJA ul.Henryka Sienkiewicza 11F 59-850 Świeradów-Zdrój NIP:6161049931, adres email: ifh.afirmacja@gmail.com, nr tel kontaktowego:608087097, zawana dalej ADMINISTRATOREM

    Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO w celu zawarcia przez Ciebie z ADMINISTRATOREM umowy kupna produktów oferowanych przed ADMINISTRATORA na stronie sklepu internetowego www.bobonierka.com, oraz sklepu zarejestrowanego na platformie handlowej Allegro,nick sprzedającego: Malgosia_Po oraz zakupów dokonanych innych kanałami komunikacyjnymi takimi jak telefon czy email.

    Wykonania ciążących na ADMINISTRATORZE obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

    ADMINISTRATOR jest uprawniona do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami ) oraz instytucjom państwowym w celu wywiązania się z obowiązków podatkowych.

    W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom ADMINISTRATORA (min firmom kurierskim, firmie obsługującej oprogramowanie sklepu internetowego, pracownikom ADMINISTRATORA – celem prawidłowego wykoania usługi kupna-sprzedaży, firmie księgowej obsługującej ADMINISTRATORA – do celów podatkowych, firmom podwykonawczym - wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Dane zostana przekazane na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy ADMINISTRATOREM a Podwykonawcami ADMINISTRATORA. Ponadto administrator jest zobowiązany do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.

    ADMINISTRATOR przekaże PODWYKONAWCOM tylko niezbędne dane, konieczne do wykonania określonych usług

   Twoje dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Twoich danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Twojej usługi, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału Podwykonawców posiadających siedziby poza obszarem EOG.

    Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szcZegółności przez okres wskazany w przepisach podatkowych i rachunkowych, przepisach dotyczacych przeciwdziałaniu oszustwom. Dane bedą przetwarzane również przez okres 10 lat (dane osobowe osob które dokonały zakupu poprzez rejestracje w sklepie internetowym, ze wzgl na prawdopodobieństwo chęci zakupów ponownych w sklepie internetowym www.bobonierka.com oraz w sklepie Allegro prowadzonym przez ADMINISTRATORA, majac na uwadze dobro współpracy.

    Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo

a) prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do uzyskania od administratora danych potwierdzenia, czy przetwarza on Pani/Pana dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych, a także do następujących informacji: – informacji o celach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; – informacji o kategoriach Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez administratora; – informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym administrator ujawnił Pani/Pana dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane; – informacji o możliwości skorzystania przez Panią/Pana z praw w zakresie ochrony danych osobowych, a także sposobu w jaki może nastąpić realizacja takich praw; – informacji o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

b) prawo do sprostowania danych osobowych: prawo do żądania od administratora niezwłocznego sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

c) prawo do usunięcia danych osobowych: prawo do żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć Pani/Pana dane osobowe, pod warunkiem, że jest spełniona jedna z następujących przesłanek: – dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane; – cofnął Pan/Pani zgodę, na której opiera się przetwarzanie i administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; – Pani/Pana dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; – Pani/Pana dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez administratora;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych: prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w następujących przypadkach: – gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez administratora – na okres umożliwiający sprawdzenie przez administratora prawidłowości tych danych; – gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest

niezgodne z prawem, a sprzeciwił się Pan/Pani usunięciu swoich danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania; – gdy administrator nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za Pani/Pana zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;

e) prawo do przenoszenia danych: ma prawo Pani/Pan do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych

osobowych dostarczonych administratorowi danych oraz żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Administrator danych jest obowiązany udostępnić dostarczone przez Panią/ Pana dane, które spełniają łącznie następujące warunki: – przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. nie obejmuje zbiorów papierowych; – dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową. Wykonanie prawa do przeniesienia danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób;

f) prawo wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych: ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora danych. Administrator danych nie może w dalszym ciągu przetwarzać Pani/Pana danych osobowych po zgłoszeniu sprzeciwu, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Ma Pani/Pan również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w dowolnym momencie, w stosunku do danych osobowych przetwarzanych na potrzeby marketingu. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy: – przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody; – przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy z administratorem danych; – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

Jest Pani/Pan uprawniony do zgłoszenia realizacji swoich praw w następujący sposób:

    a) pisemnie na adres:

Internetowa Firma Handlowa A-FIRMA-CJA
ul.Henryka Sienkiewicza 11F
59-850 Świeradów-Zdrój

b) telefonicznie pod numerem telefonu – 608087097 lub 694819153

c) drogą elektroniczną na adres: ifh.afirmacja@gmail.com

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w następujący sposób:

    a) pisemnie na adres:

Internetowa Firma Handlowa A-FIRMA-CJA
ul.Henryka Sienkiewicza 11F
59-850 Świeradów-Zdrój

b) telefonicznie pod numerem telefonu – 608087097 lub 694819153

c) drogą elektroniczną na adres: ifh.afirmacja@gmail.com

GDZIE MOGĄ PAŃSTWO WNIEŚĆ SKARGĘ NA SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie

członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia

domniemanego naruszenia, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy Uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

 W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Ciebie z ADMINISTRATOREM umowy o świadczenie usług oferowanych przez ADMINISTRATORA, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez ADMINISTRATORA działań na Twoje żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez ADMINISTRATORA ciążącego na ADMINISTRATORZE obowiązku prawnego - przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych została wyrażona przez Ciebie wyłącznie w celach marketingowych podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi ADMINISTRATOROWI informowanie Ciebie o nowych ofertach i promocjach.

 Możesz podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli uprawnia Nas do tego obowiązujący przepis prawa lub uprzednio wyrazisz na to zgodę.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl